Ziek of afwezig

Een ISK-leerling ziekmelden/medische afspraken onder schooltijd
Ouders van ISK leerlingen kunnen hun kind ziek of afwezig melden via het rechtstreekse telefoonnummer van De Aakwerf, telefoonnummer: 0182-748313. Ook medische afspraken kunnen via dit telefoonnummer worden doorgegeven.

Te laat komen en zonder goede reden niet op school zijnu
We verwachten dat de leerlingen op tijd op school zijn. Als de leerling zonder goede reden niet op tijd op school is en we hebben van u hierover geen bericht ontvangen, dan is de leerling ongeoorloofd afwezig en geldt de 4-8-12 regeling van Leerplicht.

Verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil of de invloed van de ouder(s)/ verzorger(s) en/of het kind liggen. Bijvoorbeeld, ernstige ziekte of overlijden van ouders, een huwelijk of een jubileum. In deze situaties kan verlof aangevraagd worden. U kunt verlof aanvragen met onderstaand formulier. 

Het formulier mag ingevuld en ondertekend verstuurd worden naar: a.jansen@carmelcollegegouda.nl

Verzuimprotocol ISK sept 2021
Vrijstellingsformulier
Beslisboom corona thuisblijven of niet
Beslisboom zelftesten corona