Aanmelden en intake

ISK Gouda biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 17 jaar die nog maar kort in Nederland wonen en die het Nederlands nog niet genoeg beheersen om de lessen in het reguliere onderwijs te volgen. Leerlingen ouder dan 17 kunnen zich aanmelden bij de inburgeringsinstanties.

Het streven is om alle leerlingen die zich aanmelden te toetsen, voordat ze in een klas geplaatst worden. Soms wordt bij het intakegesprek al duidelijk in welke klas deze leerling plaats zou moeten nemen. De toetsing vindt dan achteraf plaats.

Tijdens het intakegesprek, dat door de teamleider met de ouders/verzorgers en leerling gevoerd wordt, moet duidelijk worden wat de onderwijsloopbaan van de leerling tot dan toe is. Er wordt een inschrijfformulier ingevuld (zie bijlage 1).

Voor de intake gebruiken we het intake instrument EOA van bureau ICE. Hoe werkt het Intake-instrument EOA?

  1. Om te beginnen wordt er  een één-op-één-gesprek gevoerd  met de  leerling. Aan de hand van dit gesprek  wordt  het niveau van de luister- en gespreksvaardigheid van uw leerling bepaald
  2. Als tweede stap wordt  de toets 'Tempo Lezen' afgenomen. Deze toets meet hoe vloeiend een leerling leest en bepaalt welke Leerbaarheidstoets de leerling vervolgens gaat maken.
  3. Is de leerling voldoende gealfabetiseerd dan volgt een leerbaarheidstest op de computer. Is de leerling niet voldoende gealfabetiseerd dan volgt een eenvoudige leerbaarheidstest op papier.
  4. De Leerbaarheidstoets meet of  de leerling in een snel of langzaam traject geplaatst.
  5. Als de leerling al wat Nederlands beheerst worden TOA lezen, luisteren en schrijven toetsen afgenomen om het niveau van het Nederlands te testen. Dit zijn digitale testen.
  6. Voor leerlingen die niet voldoende gealfabetiseerd zijn, maar wel al wat Nederlands beheersen worden de Alfa testen A, B of C afgenomen. Dit zijn papieren testen.
  7. Het Intake-instrument EOA bevat een dossier waarin alle resultaten en advies voor plaatsing en het verwachte uitstroom niveau in vastgelegd wordt. 

Om een goed beeld te krijgen van een leerling en een goede voorspelling te kunnen doen van het verwachte eindniveau vindt deze uitgebreide intake plaats. Op grond van alle beschikbare gegevens  en de eerste indruk die de mentor heeft van de leerling, vult de mentor binnen zes weken het formulier ‘Trajectplan ISK’ in (zie bijlage 2). Het uitstroomprofiel wordt vastgesteld, mede met de verwachte ISK-tijd. Tweemaal per jaar wordt er geëvalueerd op welk NT2niveau de leerling zit (op basis van het ERK) en in welk tempo de leerling werkt. Eventueel wordt het uitstroomprofiel bijgesteld, dan wel verder gespecificeerd. Ook wordt er vastgelegd wat de aandachtspunten zijn: met welke onderdelen van de taal heeft de leerlingen moeite en heeft hij/zij extra ondersteuning nodig. Aandachtspunten op het gebied van gedrag en werkhouding worden hier ook opgeschreven. Aan de hand van het te verwachten traject kan de leerling direct gaan werken aan een voor hem of haar afgestemd programma.

Aanmelden

U kunt uw kind bij ons aanmelden met onderstaand formulier.

Bij aanmelding dient u twee zaken mee te nemen: Het ID van de leerling(en) en een document BRP met twee extra gegevens op dit document: het BSN-nummer van de leerling en de Datum van Vestiging in Nederland. Dit document BRP kunt u laten maken bij de Gemeente waar u woont.

Op het formulier kunt u aangeven of er toestemming onthouden of gegeven wordt voor de uitwisseling van de noodzakelijke informatie met een eventuele school van herkomst en voor het gebruik van beeldmateriaal.

Aanmeldformulier ISK Gouda