Medezeggenschapsraad

Hier kunt u informatie vinden over de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.

Samenstelling

De MR van het Carmelcollege Gouda is samengesteld uit personeel, ouders en leerlingen van drie scholen: Antoniusmavo XL, ISK Gouda en het Antoniuscollege Gouda. Daar waar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zich bezighoudt met 'bovenschoolse' zaken, richt de MR zich meer op de schoolse aangelegenheden. De bevoegdheden zijn hetzelfde als van de GMR. Gesprekspartner voor de MR is de rector van het Carmelcollege Gouda.

Vergaderingen

De raad vergadert ongeveer acht tot negen keer per jaar op maandagavonden op het Antoniuscollege. De vergadering bestaat uit drie delen. Eerst een besloten deel voor MR-leden. Gevolgd door een deel waarbij MR en directie elkaar informeren / overleggen. Dit deel is openbaar, tenzij de te bespreken onderwerpen vertrouwelijk zijn. Belangstellenden kunnen als toehoorder dit deel van de vergadering bijwonen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. In het derde onderlinge deel, besloten, formuleert de MR besluiten.

Verslagen

De besluiten zijn in te zien op deze website. U kunt de Medezeggenschapsraad bereiken via e-mail: h.vanpuijenbroek@carmelcollegegouda.nl  

Leden per 1/10/2019

  • Jaco Spitbaard, lid namens ACG onderwijzend personeel, voorzitter

  • Wilbert Eenhuizen, lid namens ACG onderwijzend personeel

  • Jenna Robertus,  lid namens ACG onderwijs ondersteunend personeel

  • Nancy Adems, lid namens ACG ouders

  • Helma van Puijenbroek, lid namens AMXL/ISK onderwijzend personeel, secretaris

  • Jan Willem Arensman, lid namens AMXL onderwijzend personeel

  • John van Pomeren, lid namens AMXL onderwijs ondersteunend personeel

  • Johan de Lange, lid namens AMXL ouders

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Taken

Het is de primaire taak van de GMR voorgenomen besluiten te toetsen op wettigheid, redelijkheid, haalbaarheid en op consistentie met de doelen die de Stichting Carmelcollege zich heeft gesteld. De GMR is ook een signalerende taak voorbehouden. Zaken die stichtingsbreed leven krijgen zo een plek op de agenda. Ten slotte kan de GMR een actieve, initiërende rol spelen.

Vergaderingen

De GMR vergadert ongeveer tien keer per jaar. Drie à vier van die vergaderingen worden gevolgd door overleg met het College van Bestuur van het Carmelcollege (CvB). In dat overleg verantwoordt het CvB zich voor gevoerd en nog te voeren beleid. Dat beleid komt onder andere tot uiting in voorgenomen besluiten waar de GMR advies over kan geven, dan wel instemming aan verleent. In beide gevallen bespreekt de GMR de voorgenomen besluiten in twee ronden: een informatieve en een besluitende.

Samenstelling

Zoals dat ook bij de MR’en het geval is, bestaat de GMR uit drie geledingen: personeel, ouders en leerlingen. Elke school mag een personeelslid afvaardigen en daarnaast een ouder of leerling. 

Verslagen

De GMR informeert de MR’en van de stichting via de afgevaardigden. Vastgestelde verslagen worden in de MR-vergadering ingebracht. Inmiddels zijn die verslagen ook voor andere geïnteresseerden toegankelijk gemaakt via de website  http://www.carmel.nl/carmel/organisatie. In voorkomende gevallen gaat de GMR ook bij de MR’en of bij het personeel te rade om vollediger geïnformeerd te raken.

terug naar boven
Vergaderdata MR 2020-2021
Activiteitenplan MR 2020-2021
Jaarverslag MR 2019-2020
Agenda en besluitenlijst 13 januari 2020
Agenda en besluitenlijst 12 november 2019
Agenda en besluitenlijst 14 oktober 2019
Agenda en besluitenlijst 16 september 2019
Wat is de GMR?