Medezeggenschapsraad

Hier kunt u informatie vinden over de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad.

Samenstelling

De MR van het Carmelcollege Gouda is samengesteld uit personeel, ouders en leerlingen van drie scholen: Antoniusmavo XL, ISK Gouda en het Antoniuscollege Gouda. Daar waar de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zich bezighoudt met 'bovenschoolse' zaken, richt de MR zich meer op de schoolse aangelegenheden. De bevoegdheden zijn hetzelfde als van de GMR. Gesprekspartner voor de MR is de rector van het Carmelcollege Gouda.

Vergaderingen

De raad vergadert ongeveer acht tot negen keer per jaar op maandagavonden op het Antoniuscollege. De vergadering bestaat uit drie delen. Eerst een besloten deel voor MR-leden. Gevolgd door een deel waarbij MR en directie elkaar informeren / overleggen. Dit deel is openbaar, tenzij de te bespreken onderwerpen vertrouwelijk zijn. Belangstellenden kunnen als toehoorder dit deel van de vergadering bijwonen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. In het derde onderlinge deel, besloten, formuleert de MR besluiten.

Verslagen

De besluiten zijn in te zien op deze website. U kunt de Medezeggenschapsraad bereiken via e-mail: h.vanpuijenbroek@carmelcollegegouda.nl  

Leden medezeggenschapsraad

  • Wilbert Eenhuizen, lid namens ACG onderwijzend personeel
  • Tineke Teeuw,  lid namens ACG onderwijs ondersteunend personeel
  • Tim Kuipers, lid namens ACG ouders
  • Bas Jansen, lid namens ACG ouders
  • Helma van Puijenbroek, lid namens AMXL/ISK onderwijzend personeel, secretaris
  • Valerie Blanker, lid namens ACG leerlingen

Vacature

  • Leerlinglid namens AMXL

Verslagen en besluitenbrieven vindt u hier.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Taken

Het is de primaire taak van de GMR voorgenomen besluiten te toetsen op wettigheid, redelijkheid, haalbaarheid en op consistentie met de doelen die de Stichting Carmelcollege zich heeft gesteld. De GMR is ook een signalerende taak voorbehouden. Zaken die stichtingsbreed leven krijgen zo een plek op de agenda. Ten slotte kan de GMR een actieve, initiërende rol spelen.

Vergaderingen

De GMR vergadert ongeveer tien keer per jaar. Drie à vier van die vergaderingen worden gevolgd door overleg met het College van Bestuur van het Carmelcollege (CvB). In dat overleg verantwoordt het CvB zich voor gevoerd en nog te voeren beleid. Dat beleid komt onder andere tot uiting in voorgenomen besluiten waar de GMR advies over kan geven, dan wel instemming aan verleent. In beide gevallen bespreekt de GMR de voorgenomen besluiten in twee ronden: een informatieve en een besluitende.

Samenstelling

Zoals dat ook bij de MR’en het geval is, bestaat de GMR uit drie geledingen: personeel, ouders en leerlingen. Elke school mag een personeelslid afvaardigen en daarnaast een ouder of leerling. 

Verslagen

De GMR informeert de MR’en van de stichting via de afgevaardigden. Vastgestelde verslagen worden in de MR-vergadering ingebracht. Inmiddels zijn die verslagen ook voor andere geïnteresseerden toegankelijk gemaakt via de website  http://www.carmel.nl/carmel/organisatie. In voorkomende gevallen gaat de GMR ook bij de MR’en of bij het personeel te rade om vollediger geïnformeerd te raken.

terug naar boven
MR Reglement Carmelcollege Gouda
Jaarverslag MR 2021-2022
Wat is de GMR?
Vergaderdata MR 2023-2024